Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Sikayrittäjät ry.

 

2§ Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Huittisten kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

 

3§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sika-alan yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi, sekä olla tällä alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä elimenä.

 

Tässä tarkoituksessa yhdistys:

- Toimii sikatalouden harjoittajien yhteistyöelimenä ja edunvalvojana

- Harjoittaa keskitettyä sianlihan kulutusta edistävää valistus- ja tiedotustoimintaa

- Edistää alan tieteellistä ja teknistä kehitystä kaikissa tuotantovaiheissa

- Avustaa viranomaisia lausuntojen antamisessa

- Pitää yhteyttä viranomaisiin, laitoksiin ja etujärjestöihin

- Ohjaa tuotannon kehitystä loukkaamatta yksityistä yrittämisvapautta

- Omistaa ja hallitsee toimintaan tarvittavaa omaisuutta

 

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka toimii sika-alalla. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

1. Jäseniä, jotka kasvattavat teurassikoja.

2. Jäseniä, jotka harjoittavat porsastuotantoa.

3. Jäseniä, jotka harjoittavat yhdistelmätuotantoa.

4. Jäseniä, jotka tuottavat jalostus- tai siitoseläimiä.

5. Jäseniä, jotka kuuluvat sikataloutta harjoittavaan verkostoon, kuten kimppasikalat ja emakkorenkaat.

 

Kannattavaksi jäseneksi yhdistys voi ottaa sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joilla on kiinnostusta sika-alaan ja sen kehittämiseen.

 

Jäsenhakemus osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Varsinaisen jäsenen, joka voi kuulua ainoastaan yhteen jäsenryhmään, tulee itse mainita, mihin niistä hän haluaa kuulua.

 

5§ Jäsenmaksu

Varsinainen jäsen maksaa jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään kunkin vuoden vuosikokouksessa seuraavaksi toimivuodeksi. Jäsenmaksu suoritetaan kunkin toimintavuoden toukokuun loppuun mennessä. Johtokunta määrittää kannattavien jäsenten jäsenmaksun ottaessaan kannattavan jäsenen ja määrittelee heidän jäsenmaksunsa vuosittain.

 

6§ Eroaminen

Eroaminen jäsenyydestä tapahtuu kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, tai puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

7§ Erottaminen

Mikäli jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä, aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin vaikeuttaa sen toimintaa, johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsenen laiminlyödessä yhdistyksen jäsenmaksu kaksi kertaa voi johtokunta erottaa jäsenen. Päätös on lopullinen.

 

8§ Johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous ja johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja yhdistyksen puheenjohtaja. Johtokunnan paikkajakaumassa pyritään noudattamaan tasapuolisuutta ja sikatalouden harjoittajien sen hetkisiä tuotantomuotojen välisiä suhteita, ottaen huomioon yhdistyksen puheenjohtajan ryhmä.

 

Yhdistyksen puheenjohtaja

Vuosikokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan, joka kuuluu yhdistyksen johtokuntaan ja toimii sen puheenjohtajana.

 

Sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai pyytää toimiin, niin katsoessaan, johtokunnan ulkopuolisen henkilön. Johtokunnan varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan.

 

Eroamisvuorot

Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahtena ensimmäisenä vuonna arvotaan ryhmittäin erovuoroiset (ensimmäisenä vuonna 4 jäsentä ja toisena 3). Jäsen voi toimia johtokunnassa kaksi kautta kerrallaan.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin ja varsinaiset jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi johtokunta voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden harkintansa mukaan.

 

10§ Tilivuosi

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee viimeistään 28. helmikuuta luovuttaa tili- ja pöytäkirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee viimeistään 31. maaliskuuta jättää tilintarkastuskertomuksensa.

 

11§ Vuosikokous

Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyskokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta tai tilintarkastajat katsovat sen tarpeelliseksi tai jos

ilmoitetun asian käsittelyä varten vähintään 1/10 varsinaisista jäsenistä niin vaatii.

 

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Kokouksen kutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vuosikokouksessa määrättyyn lehteen viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista kokousta ja yhtä viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.

 

Muut tiedonannot

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla.

 

12§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

2. Valitaan kokouksen sihteeri.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.

10. Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään 5§:n mukaisesti jäsenmaksun suuruus.

11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot.

12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.

13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet.

14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat tai jäsenien johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin esittämät asiat.

17. Voidaan keskustella muista asioista tekemättä päätöstä tai kuulla alustuksia keskusteluun.

18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta.

 

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään 3/4 varsinaisista jäsenistä on kannattanut ehdotusta sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta äänestyksessä. Tämä päätös on vahvistettava samassa järjestyksessä vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa.

 

14§ Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä johonkin sika-alaa edistävään tarkoitukseen, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

 

15§ Yhdistyslaki

Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Copyright Suomen Sikayrittäjät ry.  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet