Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Sikayrittäjät ry.

2§ Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Huittisten kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

3§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sika-alan yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi, sekä olla tällä alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä elimenä.

Tässä tarkoituksessa yhdistys:
- Toimii sikatalouden harjoittajien yhteistyöelimenä ja edunvalvojana
- Harjoittaa keskitettyä sianlihan kulutusta edistävää valistus- ja tiedotustoimintaa
- Edistää alan tieteellistä ja teknistä kehitystä kaikissa tuotantovaiheissa
- Avustaa viranomaisia lausuntojen antamisessa
- Pitää yhteyttä viranomaisiin, laitoksiin ja etujärjestöihin
- Ohjaa tuotannon kehitystä loukkaamatta yksityistä yrittämisvapautta
- Omistaa ja hallitsee toimintaan tarvittavaa omaisuutta

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka toimii sika-alalla. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

1. Jäseniä, jotka kasvattavat teurassikoja.
2. Jäseniä, jotka harjoittavat porsastuotantoa.
3. Jäseniä, jotka harjoittavat yhdistelmätuotantoa.
4. Jäseniä, jotka tuottavat jalostus- tai siitoseläimiä.
5. Jäseniä, jotka kuuluvat sikataloutta harjoittavaan verkostoon, kuten kimppasikalat ja emakkorenkaat.

Kannattavaksi jäseneksi yhdistys voi ottaa sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joilla on kiinnostusta sika-alaan ja sen kehittämiseen.

Jäsenhakemus osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Varsinaisen jäsenen, joka voi kuulua ainoastaan yhteen jäsenryhmään, tulee itse mainita, mihin niistä hän haluaa kuulua.

5§ Jäsenmaksu
Varsinainen jäsen maksaa jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään kunkin vuoden vuosikokouksessa seuraavaksi toimivuodeksi. Jäsenmaksu suoritetaan kunkin toimintavuoden toukokuun loppuun mennessä. Johtokunta määrittää kannattavien jäsenten jäsenmaksun ottaessaan kannattavan jäsenen ja määrittelee heidän jäsenmaksunsa vuosittain.

6§ Eroaminen
Eroaminen jäsenyydestä tapahtuu kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, tai puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7§ Erottaminen
Mikäli jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä, aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin vaikeuttaa sen toimintaa, johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsenen laiminlyödessä yhdistyksen jäsenmaksu kaksi kertaa voi johtokunta erottaa jäsenen. Päätös on lopullinen.

8§ Johtokunta
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous ja johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja yhdistyksen puheenjohtaja. Johtokunnan paikkajakaumassa pyritään noudattamaan tasapuolisuutta ja sikatalouden harjoittajien sen hetkisiä tuotantomuotojen välisiä suhteita, ottaen huomioon yhdistyksen puheenjohtajan ryhmä.

Yhdistyksen puheenjohtaja
Vuosikokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan, joka kuuluu yhdistyksen johtokuntaan ja toimii sen puheenjohtajana.

Sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai pyytää toimiin, niin katsoessaan, johtokunnan ulkopuolisen henkilön. Johtokunnan varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan.

Eroamisvuorot
Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahtena ensimmäisenä vuonna arvotaan ryhmittäin erovuoroiset (ensimmäisenä vuonna 4 jäsentä ja toisena 3). Jäsen voi toimia johtokunnassa kaksi kautta kerrallaan.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin ja varsinaiset jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi johtokunta voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden harkintansa mukaan.

10§ Tilivuosi
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee viimeistään 28. helmikuuta luovuttaa tili- ja pöytäkirjat tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee viimeistään 31. maaliskuuta jättää tilintarkastuskertomuksensa.

11§ Vuosikokous
Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyskokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta tai tilintarkastajat katsovat sen tarpeelliseksi tai jos ilmoitetun asian käsittelyä varten vähintään 1/10 varsinaisista jäsenistä niin vaatii.

Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kokouksen kutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vuosikokouksessa määrättyyn lehteen viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista kokousta ja yhtä viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.

Muut tiedonannot
Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla.

12§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
2. Valitaan kokouksen sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus.
7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.
10. Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään 5§:n mukaisesti jäsenmaksun suuruus.
11. Määrätään johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot.
12. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
13. Valitaan 8 §:n mukaisesti johtokunnan varsinaiset jäsenet.
14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö.
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat tai jäsenien johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin esittämät asiat.
17. Voidaan keskustella muista asioista tekemättä päätöstä tai kuulla alustuksia keskusteluun.
18. Päätetään varsinaisen kokouksen kutsumistavasta.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään 3/4 varsinaisista jäsenistä on kannattanut ehdotusta sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta äänestyksessä. Tämä päätös on vahvistettava samassa järjestyksessä vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa.

14§ Yhdistyksen purkautuminen
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä johonkin sika-alaa edistävään tarkoitukseen, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

15§ Yhdistyslaki
Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Evästeet